©2019 Tsuyoshi Yoshioka・Seiji Kikuchi/KADOKAWA/Wise man’s Grandchild Partners